I'm sitting on the bench - May 2021

Auf der Bank (1v9) - Bernhard SaalfeldAuf der Bank (2v9) - Bernhard SaalfeldAuf der Bank (3v9) - Bernhard Saalfeld
Auf der Bank (4v9) - Bernhard SaalfeldAuf der Bank (5v9) - Bernhard SaalfeldAuf der Bank (6v9) - Bernhard Saalfeld
Auf der Bank (7v9) - Bernhard SaalfeldAuf der Bank (8v9) - Bernhard SaalfeldAuf der Bank (9v9) - Bernhard Saalfeld